Magyar zenetörténet

3.000 Ft

2014

Kategória:

Leírás

A SZERZŐ ELŐSZAVA
„Historia est magistra vitae.” A történelem az élet tanítómestere, ismételték
gyakran tanáraim. A zene is történelem, mert az idők folyamán együtt változott,
formálódott egy egész nemzettel. Népünk a sok gyötrelmet megért népek sorába
tartozik. Viharos történelmünk ellenére is minden korban sokat adott a kultúra,
s ezen belül a zene fejlesztésére. E könyvet ajánlom mindazoknak a leendő olvasóknak,
akik úgy rajonganak a magyar történelemért és zenéért, mint e könyv
szerzője.
AJÁNLÁS:
A Magyar Zenetörténet Csizmadia Mária Judit újabb kötete a zene híveinek
széles táborához szól.
Egy olyan átfogó mű, amelyben a magyar kultúra széles spektruma tárul az
olvasó elé.
Különös tekintettel a magyar ifjúságnak ajánlom e könyvet.
Ajánlásom azonban szól minden kedves pedagógus kollégámnak is, hiszen
ritka kincs. Tanítani belőle élmény.
Nemcsak a zene tudományában mélyedhetünk el, hanem történelmi, építészeti,
művészeti és művelődéstörténeti tudásunkat is összegzi. Nem egymás melletti
tények felsorolása, hanem őstörténetektől napjainkig szóló rendszer.
Mindemellett olyan olvasmányok széles tárháza, amely bárki számára élvezetes
lehet.
Szemlélteti a magyarság viharos évszázadait, de sikereit és dicsőségét is. A
Kárpát-medence népe büszke lehet történelmi, művészeti, de leginkább népzenei
hagyományaira.
Kodály és Bartók szellemisége nem marad hatástalanul addig, amíg olyan gyakorló
pedagógusok, mint a szerző tollat ragad és megosztja mindenkivel tudását.
Samuné Csertán Valéria
Tagintézmény-vezető
Kedves Fiatalok! – 3
Ajánlások – 4
A szerző előszava – 6
ŐSTÖRTÉNETI ELMÉLETEK – 7
I. A magyar nép eredetének története – 8
…A finnugor rokonság elmélete – 8
…A sumér-magyar rokonság elmélete – 11
II. Zenei őstörténetünk – 14
…Kapcsolatok a rokon népekkel – 14
KÖZÉPKOR – 19
III. Az államalapítás kora – 20
…Árpád-kori zenénk és kulturális emlékeink – 21
IV. A román-kor – 27
…A XI. – XIII. század végéig – 27
…A XI. és XII. századi egyházi és világi zene fejlődése Magyarországon – 29
…Világi zenei emlékeink a XI. és XII. századból – 31
…Román-kori művészeti emlékeink Magyarországon – 31
V. A gótika kora – 34
…Az Anjou-korabeli Magyarország (XIV. század) – 34
…Középkori zenei élet Magyarországon: a XIV. század zenéje – 34
…A királyi udvar zenei élete a középkori Magyarországon – 38
…A gótika korának művészeti emlékei Magyarországon – 38
VI. késő-középkor és reneszánsz – 40
…A XIV. és XV. század Európája – 40
…A magyar zenei élet a XV. században – 41
…A hangszeres zene – 44
…A reneszánsz korának művészeti emlékei Magyarországon – 45
A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG – 47
A Jagellók belpolitikájának és gazdasági tevékenységének a következményei – 48ű
…Magyarország gazdasága II. Ulászló idején – 48
VII. Nemzetvesztés Mohács után – 50
…A királyi Magyarország helyzete – 51
…Erdély története (Az önálló Erdélyi Fejedelem születése) – 52
…Erdély aranykora és romlása – 54
…A hódoltság helyzete – 56
…A kulturális központok átrendeződése – 57
…A török kor zenéje – 57
…Históriás ének és lírai dalköltészet – 61
…A XVI. század protestáns és katolikus ‘gyülekezeti’ énekrepertoár – 64
…A népies egyszólamúság és vokális többszólamúság – 68
…Hangszeres zene – 69
…A királyi Magyarország és Erdély kulturális élete – 71
…A török kor művészeti emlékei hazánkban – 75
VIII. Magyarország a török kor után – 78
…XVII. század vége – XVIII. század eleje – 78
…Magyar zene a XVIII. század elején – 79
…A magyar népi barokk: a kuruc dallamok világa – 81
…A barokk stílus uralomra jutása Magyarországon (1600-1740) – 81
MAGYARORSZÁG A HABSBURG MONARCHIÁBAN – 89
IX. Az abszolutizmus kora
…A Magyar Királyság a XVIII. században – 90
…Világi zenészek a templomokban a XVIII. században – 91
…Főúri udvar zenei élete a XVIII. százaadban (A Habsburg uralkodók zeneszeretete) – 93
…Városi zeneélet – 96
…Kollégiumi zene – 97
…A verbunkos zene kialakulása – 99
…Az új stílusú magyar népdal – 99
…A klasszicizmus elterjedése Magyarországon – 101
X. A romantika kora, a XIX. század – 106
…A reformkori Magyarország – 106
…Zeneéletünk fejlődése – 109
…A verbunkos zene fénykora – 110
…Erkel Ferenc (1811-1893) munkássága – 111
…Liszt Ferenc (1811-1886) élete és munkássága – 112
…Ábrányi Kornél (1822-1903) – 116
…Mosonyi Mihály (1815-1870) – 116
..Volkmann Róbert (1815-1883) – 116
…Doppler Ferenc (1821-1883) – 116
…Doppler Károly (1826-1900) – 117
…A magyar nóta kialakulásának és térhódításának története – 117
…A XIX. század művészeti emlékei – 118
A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD
XI. A milleneum kora és a Trianon utáni Magyarország (1920-1945) – 122
…A Milleneum korától 1989-ig, a rendszerváltásig – 122
…A XX. századi magyar zeneélet és zeneszerzés – 123
…A magyar zeneszerzés nagy alakjai – 124
…Dohnányi Ernő (1877-1960) – 125
…Bartók Béla (1881-1945) – 125
…Kodály Zoltán (1882-1967) – 129
…Kodály és Bartók kortárs zeneszerzők – 132
…A Bartók utáni zeneszerző-nemzedékek – 134
XII. A SZÁZADFORDULÓ ÉS A XX. SZÁZAD MŰVÉSZETI EMLÉKEI MAGYARORSZÁGON – 140
…Festészet – 141
…Grafika – 142
…Építészet – 143
XIII. SZÁZADFORDULÓ, XX.-XI. SZÁZAD – 144
…Makovecz Imre (1935-2011) – 144
Források, felhasznált irodalom – 145

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Csizmadia Mária Judit

Megjelenés éve

N/A