Juhász Zoltán: A népzene kultúrkörei / Népzenei kultúrák összefüggéseinek vizsgálata öntanuló rendszerekkel

3.400 Ft

Kategória:

Leírás

A népzene kultúrkörei
Ebben a könyvben egy olyan számítógépes kutatás eddigi eredményeit és tanulságait szeretném nyilvánosságra hozni, amely népzenei kultúrák kapcsolatait elemzi a számítógépes „adatbányászat” és mesterséges intelligenciakutatás módszereivel. A kutatás másfél évtizede alatt létrehoztam egy népdaladatbázist, amely jelenleg összesen 44, európai, ázsiai, É- és D-amerikai kultúra mintegy 50 000 dallamát tartalmazza, és kidolgoztam az elemzéshez szükséges öntanuló algoritmusokat is, amelyek mintegy „maguktól” keresik meg a dallamok kapcsolataiban rejlő átfogó zenei szabályokat, rendezettségeket.
Az eredmények hat, jól azonosítható kultúrkörben, és sajátos zenei rendszerben élő zenei „nyelvcsaládot” mutatnak ki Eurázsiában, és az amerikai indiánok zenekultúráit is ebben a keretben helyezik el. Ezek a nyelvcsaládok részint közös földrajzi térségben élő népek kulturális kölcsönhatásaira, részint jogosan feltehető zenei „ősnyelvek” kisugárzására, továbbélésére vezethetők vissza. A magyar népzene a hat közül éppen annak a Kárpát-medencétől Anatólián, a Kaukázuson, a Volga-Káma vidéken át Mongóliáig, Kínáig, sőt É-Amerikáig és az Andok vidékéig felbukkanó zenei nyelvcsaládnak, kultúrkörnek a tagja, amelyet Szabolcsi Bence 1934-ben „hatalmas zenei nyelvláncnak” nevezett, és amely az újabb eredmények alapján feltehetően egy igen régi közös zenei ősnyelv mai leszármazottait öleli fel. Az eredmények szerint ez a zenei ősnyelv éppen a magyar népzenében él mai legteljesebb állapotában, így kézenfekvő a következtetés, hogy népzenénk az ősnyelvnek közvetlen, egyenes ági leszármazottja.
A következtetések alátámasztására könyvemben kottapéldák találhatók.
Remélem, hogy a könyv ilyen formában nemcsak a népzene vagy a számítástudomány iránt különösen érdeklődő, hanem a magyar kultúra iránt általában fogékonyságot érző olvasó számára is érdekes lehet.
Juhász Zoltán
Tartalom
BEVEZETÉS 7
B.1 Az analitikus népzenetudomány 12
B.2 Az összehasonlító népzenekutatás Magyarországon 16
B.3 A számítógépes zenekutatás 18
B.3.1 Az akusztikai jelek (hangfájlok) gépi elemzése 18
B.3.2 Gépi elemzés a szimbolikus jelek (digitális kották) szintjén 20
B.4 A könyvben használt módszerek 22
1. AZ ADATBÁZIS 25
2. A DALLAMVONALAK TÉRKÉPE 29
2.1. A dallamvonalvektor 31
2.2 A dallamvonalak távolságait tükröző pontrendszer: az MDS térkép 34
2.3 Dallamrokonságok gépi keresése a zenei távolság alapján 39
2.4 A kapcsolatok átfogó vizsgálata
– a dallamvonaltípusok (DVT-k) és a zenei térkép 43
2.5 Az egyesített dallamvonaltérkép 53
3. KULTÚRKÖRÖK ÉS DALLAMVONALRENDSZEREK (DV-rendszerek) 57
3.1 A dallamvonaltípusok eloszlása 44 kultúrában 58
3.2 A kultúrák rokonsági hálózata 75
4. FOKELOSZLÁSOK ÉS A FOKELOSZLÁSTÍPUSOK (FET-ek) 79
4.1 A fokeloszlások 80
4.1 A fokeloszlástípusok (FET-ek) 84
5. A FET-EK MEGOSZLÁSAI A HAT KULTÚRKÖRBEN – az FE-rendszerek 109
6. FET-EK KORRELÁCIÓI 119
7. A KULTÚRKÖRÖK KAPCSOLATAI
A DV-RENDSZEREK ÉS FE-RENDSZEREK SZERINT 143
8. AZ „ŐSNYELVI” ÉS A „KÁRPÁT-MEDENCEI-SKANDINÁV” KULTÚRKÖRÖK 155
8.1A 2 sz. „ősnyelvi” kultúrkör 156
8.2A 6 sz. „Kárpát-medencei-skandináv” kultúrkör 167
9. A MAGYAR NÉPZENE STÍLUSAI ÉS A HAT KULTÚRKÖR 179
9.1 Nagyambitusú pentaton, ereszkedő stílus 181
9.2 Dudanóta-kanásztánc stílus 185
9.3 Nagyambitusú emelkedő stílus 187
9.4 Nagyambitusú dúr, ereszkedő stílus 192
9.5 Sirató stílus 194
9.6 Régies kisambitusú és kisambitusú pentaton stílus 199
9.7 Pszalmodizáló stílus 204
9.8 Újszerű kisambitusú stílus 206
9.9 A Rákóczi dallamkörről és az újstílusról 207
9.10 Áttekintés 208
10. GENETIKAI KITEKINTÉS 213
11. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 219
11.1 DVT-k, kultúrkörök, DV-rendszerek, dallami alaprétegek 222
11.2 FET-ek, FE-rendszerek 224
11.3. A kultúrkörök kapcsolatrendszere 226
11.4 A magyar népzene helye Eurázsia zenei térképén 228
FÜGGELÉK 235
F.1. Súlyozott MDS algoritmus nem szimmetrikus bemeneti mátrixokkal 236
F.2 Az önszervező felhő algoritmus 238
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 241
IRODALOM 243
AZ ADATBÁZISOK FORRÁSAI 251

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Juhász Zoltán

Megjelenés éve

N/A